Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady podstawowe

Administrator Danych Osobowych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:
Patrycja Piątek (NIP: 9720266854)
Kontakt:
telefon: + 48 508-161-011
adres e-mail: patrycja5piatek@gmail.com

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu oraz ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy danych osobowych ma wyłącznie Administrator.

Dane wymagane do kontaktu

W celu umożliwienia kontaktu konieczne jest podanie następujących danych: imię, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli nie podasz swoich danych kontakt nie będzie możliwy.

Dane wymagane do wystawienia dokumentu sprzedaży

Na potrzeby wystawienia dokumentu sprzedaży należy podać dane wymagane do jego wystawienia.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

W każdej chwili masz prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia. Dokonasz tego zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres patrycja5piatek@gmail.com lub klikając przycisk Anuluj subskrypcję.

Dane wymagane do dodania do bazy danych Access Consciousness

Po ukończeniu licencjonowanego szkolenia Access Consciousness (Klasa Access Bars, Klasa Access Facelift, Procesy na ciało, Podstawy), w celu zarejestrowania w bazie danych Access Consciousnes poprzez stronę https://www.accessconsciousness.com/en, uczestnik zajęć dobrowolnie podaje:
– imię i nazwisko
– adres email
Administratorem ww. danych jest Access Consciusness. Podanie danych upoważnia do 50% zniżki na powtórzenie Klasy Access Bars, Access Facelift i Podstawy.

REGULAMINRegulamin korzystania z serwisu www.budziludzi.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.katarzynaprzyszewska.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 1. Definicje
  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Patrycja Piątek – właściciel i administrator Serwisu, z siedzibą w Poznaniu, NIP 9720266854, dalej Autor
  2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to:
   www.acessconsciousness.com.pl, www.budziludzi.pl, www.facelift.pl
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
  2. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu,
  3. Szkolenia – szkolenia i kursy, warsztaty i wydarzenia online z Autorem i jego gośćmi realizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu.
  4. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
  5. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
  6. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail.
  2. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Autora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
  3. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
  4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności Autora. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Autora.
  5. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika.
  6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Autor zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Szkolenia
  1. Użytkownik otrzyma na adres e-mail link do udziału w Szkoleniu, aby mógł być Uczestnikiem Szkolenia, dalej Uczestnik.
  2. Udział w szkoleniu wymaga połączenia audio oraz video.
 3. Zgoda audiowizualna
  1. nagrywania wizerunku, imienia, głosu;
  2. zapisu, kopiowania, edytowania, wyświetlania, rozpowszechniania, sprzedawania i wykorzystywania (zbiorczo, „używania”) takich Nagrań w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, w tym między innymi w materiałach promocyjnych i marketingowych.
  1. Uczestnik dobrowolnie wyraża Zgodę audiowizualną, dalej Zgoda, wymaganą do udziału w Szkoleniu.
  2. Niniejsza Zgoda to wymóg prawny, który umożliwi dostarczanie materiału z zajęć Uczestnikom.
  3. Uczestnikiem zajęć jest każda osoba, która zarejestrowała się w dowolnym terminie na zajęcia.
  4. Szkolenia są zapisywane w formacie audio i/lub video (dalej „Nagrań”) oraz udostępniane uczestnikom w postaci Nagrań (tylko w przypadku, gdy Nagranie jest częścią oferowanego Szkolenia).
  5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Autor dokonuje Nagrań ze Szkolenia, na które się rejestruje.
  6. Uczestnik udziela Autorowi bezpłatnego, nieodwołalnego, zbywalnego prawa, na zawsze do:
  7. Użytkownik może odwołać te prawa na początku Szkolenia, informując o tym Autora przed rozpoczęciem Szkolenia. Użytkownik rozumie jednocześnie, że Szkolenie jest rejestrowane i dlatego nie będzie mieć możliwości zadawania pytań, i nie będę włączać opcji udostępniania video, zadawanie pytań może nastąpić poprzez napisanie na „czat”. Użytkownik Szkolenia upewni się na własne ryzyko, że nie ujawnia swojego wizerunku.
  8. Użytkownik w pełni rozumie warunki Zgody i rozumie, że dobrowolnie zrzeka się niektórych praw dostępnych mi na mocy prawa, w tym między innymi wszelkich praw do opłat lub rekompensat z tytułu korzystania z nagrań przez Autora do wszystkich celów.
 4. Korzystanie z Serwisu
  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu licencji Produktów, uczestnictwa w Szkoleniu online.
  2. Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest nieograniczona w czasie licencja na korzystanie z Produktu. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
  3. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.
  4. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.
  5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Autora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
  6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Ceny, są cenami brutto.
  7. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
  8. Szkolenie zostanie udostępnione dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe (link uczestnictwa), tak aby Użytkownik miał możliwość uczestniczenia w szkoleniu. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje z linkiem uczestnictwa do udziału w Szkoleniu.
  9. Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.
  10. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.
  11. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury i przesłanie ich w ciągu maksymalnie 14 dni od zakupu na adres patrycja5piatek@gmail.com
 5. Zasady korzystania z zakupionych Produktów
  1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
  3. Użytkownik może dokonać zapłaty ceny za Produkt w drodze jednorazowej płatności.
  4. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Klienta opłat, które przekazywane są na rachunki Autora. Powyższe podmioty udostępniają Klientowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Autora. Autor nie świadczy na rzecz Użytkownika żadnych usług płatniczych.
  5. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
  6. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
  7. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Autor może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
  8. Wyniki demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Autora są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą od indywidualnego zaangażowania w kurs oraz czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Informacje podane w kursie nie są poradami prawnymi ani zdrowotnymi – w przypadku problemów zdrowotnych należy w pierwszej kolejności skorzystać z konsultacji lekarskiej.
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy patrycja5piatek@gmail.com. Autor rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Autor poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
  2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Autor mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń, co do sposobu wykonania usługi.
  3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 14 dni wystąpić do Autora z reklamacją.
  4. Reklamacja Klienta, której podstawą jest brak satysfakcji nie zostaje przyjęta, ponieważ satysfakcja i rezultaty klienta zależą od jego zaangażowania i prawidłowego, zgodnego z instrukcją przejścia przez kurs, a tego Autor nie jest w stanie ustalić.
  5. Autor blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
  6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Autor udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Autor zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
  7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Autor, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.
 7. Komunikacja
  1. w przypadku listu poleconego: datę potwierdzenia odbioru tego listu, datę adnotacji poczty o odmowie przyjęcia listu przez adresata, datę zamieszczenia adnotacji poczty, że adresat zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania lub datę pieczęci poczty o zwrocie listu nadawcy w związku z dwukrotnym awizowaniem,
  2. w przypadku korespondencji w postaci elektronicznej – datę wysłania wiadomości e-mail, o ile została ona wysłana w dniu roboczym do godziny 15:00. W przeciwnym przypadku za datę doręczenia przyjmuje się następny dzień roboczy.
  1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgody, oświadczenia lub inne informacje powinny mieć formę pisemną listu poleconego lub wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.
  2. W razie wątpliwości za datę doręczenia korespondencji uznaje się:
  3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania się o każdej zmianie adresów do doręczeń, adresów mailowych w terminie najpóźniej siedmiu dni od zaistnienia zmiany. Do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie, korespondencję uznaje się za skutecznie wysłaną i doręczoną pod dotychczas obowiązujący adres.
 8. Zmiany regulaminu
  1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 9. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Autor nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
  2. Autor nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
  3. Autor – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Autora i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  4. Autor zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Autora.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Umowa i niniejszy regulamin podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
  3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Autor zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Klient będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.